Wie worstelt niet met de vraag:
‘Wat is een waardig afscheid? ‘

Hoe moet het afscheid eruit zien? Wordt het een afscheidsdienst in de kerk aansluitend met een begrafenis of crematie?
Binnen de parochie Christus Salvator willen de deken, de kapelaan en vrijwilligers parochianen in deze moeilijke momenten en bij het beantwoorden van vragen graag hun hulp aanbieden. Binnen de parochie worden drie verschillende vormen van waardig afscheid nemen aangeboden.

  • AVONDWAKE
  • De avond voorafgaande aan de uitvaart kan een avondwake worden gehouden. De viering wordt geleid door vrijwilligers uit de parochies. Deze vrijwilligers van de avondwake groep bezoeken de nabestaanden en overleggen samen hoe invulling wordt gegeven aan deze viering.

  • UITVAART TIJDENS EEN EUCHARISTIEVIERING
  • De meest bekende vorm voor een begrafenis is een uitvaart met een eucharistieviering. In deze Heilige Mis wordt bijzonder gebeden voor de overledene. Deze mis kent een vaste opbouw: Openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend en bewierookt) Tijdens deze eucharistieviering kunnen in overleg met de priester, woorden van afscheid en gedichten worden uitgesproken door de naaste familie. Rond de baar kunnen door familieleden kaarsen worden ontstoken. Door de inbreng van de naaste familie blijft het persoonlijke karakter van de viering gewaarborgd. Het is tevens een viering waarin naast het gedenken ook de christelijke hoop duidelijk een plaats heeft: de dood kan niet het einde.


  • UITVAART TIJDENS EEN WOORDVIERING
  • Men kan ook kiezen voor een uitvaart tijdens een woordviering. De mogelijkheid tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan bij een Eucharistieviering. Vaste onderdelen blijven zoals het ‘In memoriam’, lezingen uit de Schrift, preek, voorbede, bidden van het Onze Vader en laatste aanbeveling. In overleg met de priester kunnen ook op diverse plaatsen eigen teksten gebruikt worden. Tijdens een woordviering wordt er geen Heilige Communie uitgedeeld.

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Dit is aansluitend aan de eucharistie- of woordviering in de kerk. Alleen bij slecht weer of als de familie hiervoor kiest, vindt deze korte dienst in de kerk plaats.

In ons cluster kennen we openbare en parochiekerkhoven. Hier worden de overledenen begraven en de urnen bijgezet, opdat alle leden van de geloofsgemeenschap vrij het kerkhof kunnen bezoeken. De band die overledenen hadden met de gemeenschap blijft als het ware over de grens van de dood heen een beetje bestaan. Een kerkhof, zeker als het makkelijk toegankelijk is, kan ook een ongedwongen ontmoetingsplek zijn voor lotgenoten.

In plaats van een begrafenis kan de familie kiezen voor een crematie. Men kan kiezen uit twee opties.

  • Aansluitend aan de eucharistie- of woordviering, kunnen familieleden en aanwezigen in de kerk langs de baar lopen en persoonlijk afscheid nemen van de overledene. De genodigden kunnen meteen na de uitvaart deelnemen aan een samenzijn met familie en kennissen (koffietafel). Extra vervoer naar het crematorium en extra huur van de aula van het crematorium is niet nodig.

  • De mogelijkheid blijft dat de naaste familieleden de overledene begeleiden naar het crematorium om daar kort, in kleine kring, afscheid van hem of haar te nemen.

Men kan ook kiezen voor een extra plechtigheid in het crematorium. De priester kan, wanneer de familie dit wenst, de overledene begeleiden naar het crematorium. De absoute vindt dan plaats in het crematorium.

Een vraag die vaker gesteld wordt luidt: “Wat kunnen en mogen nabestaanden zelf doen tijdens een uitvaart en of avondwake?” Het antwoord hierop is: “veel”. Afhankelijk, voor welke vorm van kerkelijke uitvaart men kiest, zijn er verschillende mogelijkheden.

Het is niet vreemd om uw wensen aangaande uw afscheid reeds eerder met de deken of kapelaan te bespreken.
Wij hebben hiervoor een "pastorale Wilsverklaring" opgesteld. Deze kunt u downloaden en invullen.
Deken of kapelaan zijn graag bereid tot een gesprek hierover. In de kerken van het cluster treft u brochures aan, die u kunnen helpen bij het nadenken over een waardig afscheid.

Hieronder treft u de digitale vorm van deze brochure aan die u kunt downloaden. Eveneens kunt u ook de "pastorale Wilsverklaring" inzien en downloaden.

RK parochie Christus Salvator