Stacks Image 17222
 • Roepingenzondag 21 april 2024: "Wat vraagt God van mij?"


  Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. God roept mensen heel persoonlijk. Ook anno nu.


  "Wat vraagt God van mij?" is het thema van Roepingenzondag 2024.


  Elk jaar wordt Roepingenzondag gevierd op de Vierde Zondag van Pasen. In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10, 11-16).


  Een andere belangrijke tekst voor het gebed om roepingen is Matteüs 9, 35-38:


  “Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’.”


  Laten we op Roepingenzondag samen bidden om Gods leiding in ons leven en om moed en wijsheid voor hen die mogelijk geroepen worden tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven.


  Zij die vragen hebben of nadere informatie willen kunnen contact opnemen met deken Lauvenberg of kapelaan Joseph

 • "Kom en Zie: Samen Gebed, Reflectie en Inspiratie met The Chosen"

  Start vrijdag 19 april Basiliek Susteren, iedere vrijdag vanaf 19:00 uur

   

  Het is duidelijk dat we nieuwe wegen moeten vinden om de Blijde Boodschap bij de mensen te brengen. Al geruime tijd bestaat de groep "Komt en Ziet", die regelmatig samenkomt om te bidden, van gedachten te wisselen, elkaar te bemoedigen en het geloof te verdiepen. We kunnen als mensen veel bedenken, maar we mogen ook door gebed God om hulp vragen, immers: "Als de Heer het huis niet bouwt..."

   

  Op vrijdagavond 19:00 uur starten we met de wekelijkse vrijdagavondbijeenkomsten van “Komt en Ziet” 

  We starten met gebed om 19:00 uur in de basiliek van Susteren , waarna we gezamenlijk vanaf 19:30 uur een film uit de serie  The Chosen gaan bekijken, dé serie over het leven van Jezus. Deze indrukwekkende serie heeft al in 156 landen kijkers bereikt en wordt door meer dan 110 miljoen mensen bekeken. De makers hebben als doel om in totaal zeven seizoenen te maken over het leven van de mens met de meeste volgers ooit: Jezus. Wij gaan naar de tweede serie kijken. Na het kijken gaan we met elkaar in gesprek.

   

  We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze bijzondere avonden. Men hoeft niet aan allen vrijdagavonden deel te nemen. Men mag gerust ook avonden overslaan.

   

  Gegevens

  Iedere vrijdagavond

  19:00 uur Basiliek, Salvatorplein 1 Susteren

  19:30 uur parochiehuis ’t Stift, Salvatorplein 2, Susteren

   

  Laten we samen Gods aanwezigheid ervaren en ons laten inspireren door het leven van Jezus, zoals verteld in The Chosen.

 • "Verdediging van menselijke waardigheid” 

  Een oproep tot actie vanuit het Vaticaan"

   

  Recentelijk heeft het Vaticaan een nieuw document gepubliceerd met de titel "Dignitas Infinita" (Oneindige Waardigheid), waarin de menselijke waardigheid centraal staat. Het document benadrukt dat het verdedigen van menselijke waardigheid een essentieel onderdeel is van ons christelijk geloof. Het roept op tot verzet tegen verschillende bedreigingen voor menselijke waardigheid, waaronder abortus, de doodstraf, oorlog, seksueel misbruik en mensenhandel.


  Het document stelt dat het christelijke geloof en de verdediging van menselijke waardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook wijst het op de noodzaak om aandacht te besteden aan kwesties als armoede, de situatie van migranten, geweld tegen vrouwen en mensenhandel, die nauw verbonden zijn met het thema van waardigheid.


  Verder benadrukt het document de intrinsieke en onvervreemdbare waardigheid van ieder mens, ongeacht de omstandigheden. Het spreekt zich uit tegen discriminatie van lhbti'ers..


  Dit schrijven benadrukt dat de waardigheid van elk menselijk persoon onder alle omstandigheden moet worden gerespecteerd en gehandhaafd. Het document wijst op de ernstige gevolgen van het veranderen van taal over menselijke waardigheid en benadrukt het belang van het respecteren van het recht op leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood.


  Het document spreekt zich ook uit tegen praktijken zoals draagmoederschap en euthanasie, en benadrukt het belang van het verlichten van het lijden van zieken door middel van passende palliatieve zorg.


  Kortom, "Dignitas Infinita" herinnert ons eraan dat het onze verantwoordelijkheid is om de waardigheid van elke persoon te verdedigen en te bevorderen, en dat dit een integraal onderdeel is van ons geloof en onze roeping als christenen.


 • GEBED VOOR DE KEUZE VAN EEN NIEUWE BISSCHOP

  Eeuwige Herder, onze God, die zorg draagt voor uw volk. Schenk uw geest van wijsheid aan hen die belast zijn met de keuze van een nieuwe bisschop voor de Kerk van Roermond. Moge de Heilige Geest op hem rusten en hem tot een herder maken die de gelovigen zal leiden en steunen en met zorg over hen zal waken. En laat de gelovigen hem begroeten met openheid en het verlangen om samen de weg te gaan die voor ons ligt: de weg van heiligheid en dienstbaarheid tot eer en glorie van uw Naam. Wij vragen u dit op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, de patrones van ons bisdom door Christus onze Heer, Amen

 • ZIEKENBEZOEK EN ZIEKENCOMMUNIE

  Zowel deken Lauvenberg als kapelaan Joseph komen graag persoonlijk bij u thuis op bezoek. Bel hen gerust!

  Verder is het een misverstand dat ziekenhuizen in de regio of daarbuiten ons informatie verstrekken over opgenomen patiënten.

  Verzoek aan de familie ons dit door te geven wanneer bezoek in het ziekenhuis/verzorgingshuis op prijs wordt gesteld.

  Als u ziek bent of thuis zit en graag de Heilige Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand,

  kunt u ook dit doorgeven aan de deken (046-4491284) of de kapelaan (046-4491296).

BELANGRIJKE LINKS

Deken Geert Lauvenberg

046-4491284

deken@christussalvator.nl

Relindisstraat 1 6114 HB Susteren

Kapelaan Joseph

046-4491296

kapelaan@christussalvator.nl

Vleutstraat 1 6114 KM Dieteren

GEGEVENS PAROCHIE

Relindisstraat 1

6114 HB Susteren

046-04491284

MAILADRESSEN:

Algemeen: info@christussalvator.nl

Secretariaat: sec@christussalvator.nl

Penningmeester: fin@christussalvator.nl

Kerkhoven: kerkhof@christussalvator.nl

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR