PASTORAAL BELEIDSPLAN CHRISTUS SALVATOR

 
1.           Hart en ziel
Jezus Christus en Zijn blijde boodschap van liefde van God voor de mensen vormen het hart van onze geloofsgemeenschap.
We willen onze band met Christus vieren als we Hem ontmoeten in Zijn gemeenschap, in Woord en Sacramenten en in dienstbaarheid aan onze naasten. 
We willen ons door Hem laten inspireren tot navolging en hierdoor ook bijdragen aan het welzijn van de mensen uit onze omgeving.
We willen christen zijn midden in de wereld waarin wij leven.

 
2       Eén parochie en vijf gemeenschappen
 
Onze parochie wordt gevormd door de vijf lokale geloofsgemeenschappen. De tradities en “couleur locale” van deze vijf lokale geloofsgemeenschappen worden gewaardeerd en voor zover ze de eenheid binnen de parochie niet schaden gecultiveerd.
 
We streven ernaar dat alle parochianen en alle mensen van goede wil zich op diverse locaties welkom weten en thuis voelen; Dat zij hun talenten kunnen inzetten ten dienste van de lokale geloofsgemeenschap en de parochie.
De vrijwilligers die samen het kerkteam vormen staan borg voor het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap ter plaatsen.
 
De lokale gemeenschappen die samen één parochie vormen zijn solidair met elkaar.
Wanneer lokale geloofsgemeenschappen niet meer in staat zijn zelf wezenlijke taken te vervullen worden deze taken, naar vermogen, overgenomen door vrijwilligers uit andere geloofsgemeenschappen.
 
De pastorale zorg in de parochie is in handen van de pastoor hierbij geassisteerd door geschoolde (vrijwillige) medewerkers. De pastoor is eindverantwoordelijke op pastoraal terrein.
 
Het kerkbestuur behartigt het tijdelijk welzijn van de parochie: financiën , gebouwen, grond en personeel.


3       Prioriteit
 
Het geloofsleven moet in de bestaande gemeenschappen voortdurend versterkt en gevoed worden. Als gelovigen is het belangrijk elkaar te helpen het geloof te laten groeien. Iedere gedoopte heeft de roeping om een persoonlijke band met Jezus Christus, Gods Zoon, tot stand te brengen.
 
Belangrijk is:
 
a.   Hem bewust na te volgen, door gebed en deelname aan de sacramenten. Door een voluit christelijk leven te leiden. Door dienstbaar te zijn aan het welzijn van allen waardoor de leefbaarheid toeneemt.
 
b.   De mensen op te zoeken waar ze zijn, en mogelijkheden te scheppen om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden op een eerste of hernieuwde ontmoeting met de Heer en het door de Kerk verkondigde Paasgeloof.
 
c.   Bijzondere aandacht te schenken aan die gelegenheden waar kerk en wereld elkaar tegenkomen.

RK PAROCHIE CHRISTUS SALVATOR